لمس پوستِ شیر
عباس رحمانی

لمس پوستِ شیر

به زعم نگارنده، پوست شیر از جنس زمانه اش را می توان با سريال هایی چون سربداران، شب دهم و شهرزاد سنجید.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات