عراق و ادامه ماراتن ۲۰۱۸

عراق و ادامه ماراتن ۲۰۱۸

پنجمین انتخابات پارلمانی عراق بعد از سقوط «صدام حسین» که یکشنبه هفته گذشته (۱۸مهرماه) برگزار شد، چهار ویژگی عمده داشت.   اولین ویژگی افت ملموس میزان مشارکت بود که با ثبت رقم ۴۱درصد از همه انتخابات قبلی کمتر بود.   در همین انتخابات و بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا، ورود ۹۷ زن به پارلمان

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات