فقر مجوز می‌دهد؟

فقر مجوز می‌دهد؟

فیلم به زیبایی نوع تفکر آن دسته از آدم‌هایی را نشان می دهد که داشتن النگوی طلا ، ماهواره ، وانت قراضه و فرزند پسر برای آنها مایه مباهات است؛ حتی به قیمت آنکه لذتی هم در کار نباشد، زیرا آنچه مهم است ، فقط و فقط حرف و تحسین مردم و در و همسایه است.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات