سازگاری با کرونا و روزهای خوشِ زندگی

سازگاری با کرونا و روزهای خوشِ زندگی

ماه‌ها است ویروس ذره‌ای کرونا همه مرزهای جهان را درمی‌نوردد؛ بحرانی که بخاطر ماهیتش، علاوه بر زندگی فردی، جنبه‌های مختلف حیات و مناسبات اجتماعی را با تغییراتی جدی و بدیع در سراسر جهان مواجه کرده است؛ از تغییر سبک و سیاق خرید مایحتاج خانه تا کار کردن و سفرکردن و نحوه مراقبت از سلامت و

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات