پایتخت تابستانی آب انبارها

پایتخت تابستانی آب انبارها

«شهر آب‌انبارها» عنوانی است که قزوین به خود اختصاص داده اند. هر کسی هم نداند که این عنوان به قزوینی‌ها تعلق دارد تصور می کند شهری مثل یزد باید مشهور به شهر آب‌انبارها باشد. با این حال، این نائین است که به دلیل معماری آب‌انبارهایش و نیازی اساسی که از مردمش برآورده می‌سازد شایسته این

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات