حضور اشتباهی در قحبه خانه به جای تماشاخانه

حضور اشتباهی در قحبه خانه به جای تماشاخانه

قطار حرکت نمود و به خاک جرمنی (ژرمنی) وارد شدیم. این جا از هر آدمی دو مارک یعنی چهار قران می گیرند. در حقیقت باج است. دو طرف درخت کاشته اند. خیلی باصفا است و هوایش هم خنک تر است. برلین شهر خوشگل و پراشجار (درخت) است. سگ ها را به کالسکه بسته اند. بار

فرنگیان مثل سباع غذا می خورند

فرنگیان مثل سباع غذا می خورند

می گویند امشب به ورشو می رسیم. در یکی از استاسیون ها (ایستگاه های قطار) دختری خوشرو کاسه تخم مرغ پخته جلو من آورد. التماس می کرد که اینها را بخر. از وضع حرکاتش معلوم بود که پولش را لازم دارد. خریدم. قریب بیست دانه بود. دو عدد را خوردم و مابقی را به همراهان

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات