مساله حجاب در میانه تحول و ابهام

مساله حجاب در میانه تحول و ابهام

در میانه ابهامات فراوان در زمینه آینده مساله حجاب در ایران و رویکردهای حاکمیت نسبت به آن برخی می‌گویند وضعیت کنونی به عقب بازنخواهد گشت. حال آنکه طیفی بر این باورند که حتی تصویب قوانین جدید نمی‌تواند از ابهامات موجود در زمینه و نحوه برخورد با بی‌حجابی بکاهد و باید دید طی ماه‌های آینده سمت و سوی اجرای این قوانین چه خواهد بود

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات