خرمشهر قلب و زادگاه من است

خرمشهر قلب و زادگاه من است

جانباز 70 درصدی جنگ و همرزم محمد جهان آرا، بزرگمردی از خطه خرمشهر که پای تلفن برایم از نامردی و نامردمی های روزگار گفته بود

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات