پیش‌بینی کوچکتر شدن حباب مسکن

پیش‌بینی کوچکتر شدن حباب مسکن

قیمت خانه‌های پایتخت در آبان امسال با رشد کمتر از ٢ درصد به میانگین قیمتی ٢٧ میلیون ١٠٠ هزار تومان رسید که اگر با رشد قیمت مهرماه نسبت به شهریور محاسبه کنیم به درصد قابل توجهی از کاهش قیمت در دومین ماه پاییز می رسیم.   تورم ماهانه متوسط قیمت مسکن در مهرماه نسبت به

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات