عروس‌بازی در اوقاف و مسئولانی که انسان با نام‌بردنشان می‌خواهد خودش را آب بکشد
دکتر حسن سلامی

عروس‌بازی در اوقاف و مسئولانی که انسان با نام‌بردنشان می‌خواهد خودش را آب بکشد

مدت‌ها است که تحول‌خواهان، توسعه‌طلبان و دگراندیشان، آشفته و آزرده از استعمار و تحریم خارجی و استثمار و استبداد داخلی، در صدد بودند که تغییر اساسی در اوضاع اسفبار اقتصادی و سیاسی جامعه و حکومت ایجاد کنند

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات