مقصر افت معدل دانش‌آموزان

مقصر افت معدل دانش‌آموزان

در فضای پساکرونا که باعث افت شدید آموزشی در کشور شد و با توجه به فرتوت شدن نظام آموزشی، کنکورمحوری این نظام را باید مورد توجه قرار داد. مسئله کنکور باعث شده دانش‌آموزان به‌جای فهم مطلب به دنبال آموختن روش‌های تست‌زنی باشند.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات