دوباره فساد با بوی قرص برنج

دوباره فساد با بوی قرص برنج

یک عضو کمیسیون اقتصادی هم تصریح داشته دست مافیای کثیف در واردات برنج همچنان وجود دارد. یک تا دو ماه قبل از برداشت برنج، مجوز واردات اخذ می‌شود؛ چنین اقدامی تنها کار مافیا و شبکه‌هایی است که بدون توجه به نیاز داخلی اقدام به واردات برنج می‌کنند.

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات