لزوم بازخوانی تاریخ معاصر ایران از نظرگاه اقتصاد سیاسی بین الملل

لزوم بازخوانی تاریخ معاصر ایران از نظرگاه اقتصاد سیاسی بین الملل

مرداد ماه هر سال یادآور نهضت مشروطه ایران است. واقعه ای که تاکنون از نظرگاه های متعدد مورد بررسی و تبیین صاحبنظران قرار گرفته است. سئوالات متعددی نظیر اینکه مشروطه ایرانی رویدادی طبقاتی بود یا نخبگانی؟ جایگاه مردم در این رویداد کجا بود؟ و چرا مشروطه به آن سرانجام شوم رسید، بارها مطرح شده و

مُصدّق و ایدئولوژی

مُصدّق و ایدئولوژی

مهم‌ترین اقدام اجتماعی دکتر محمد مصدق، ملی کردن صنعت نفت بود اما کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با همکاری استبداد داخلی و استعمار خارجی اجازه نداد او به دیگر اقدام های اصلاحی و اجتماعی اش ادامه دهد.   به دلیل این کودتا و فضای استبدادی و استعماری که بر دهه های پس از آن حاکم شد،

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات