وزارت سرایت یا بهداشت؟

وزارت سرایت یا بهداشت؟

وزارت بهداشت با وجود انواع و اقسام تلاش‌هایی که جمعی از دانشجویان پزشکی برای حضوری نشدن امتحانات به کار بسته‌اند، اصرار دارد که باید آزمون‌های پایان این ترم متفاوت با ترم قبلی باشد.   این در حالی است که امتحانات پایان ترم دانشجویان غیرپزشکی یعنی وزارت علومی‌ها و نیز پزشکی‌های دانشگاه آزاد همچنان مجازی خواهد

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات