«شاد» همچنان گره بر ابرو دارد
کوثر شیخ نجدی

«شاد» همچنان گره بر ابرو دارد

ایران مامن : در ماه‌های اخیر پاندمی کرونا جهان را به سمت فعالیت‌های مجازی از جمله آموزش از راه دور سوق داده است؛ وضعیتی که پیش‌بینی می‌شود تا مدت‌ها پس از این نیز گریبانگیر مردمان کره‌ی خاکی باشد. در ایران نیز لزوم ایجاد یک شبکه کارآمد مختص آموزش به خوبی احساس می‌شد؛ شبکه‌ای که بسیاری

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات