زیست و خیزش زنانه از نوع «آسیه»
محمد منصورنژاد

زیست و خیزش زنانه از نوع «آسیه»

داستان آسیه از برجستگی «اراده آدمی» می گوید. در این اتفاق، این بهانه که ساختار فاسد، لزوما فرد را فاسد می سازد و آلودگی افراد را توجیه می کند، زیر سوال می رود!

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات