تحویل حسینیه و دفتر آقاى منتظرى به سپاه از سوى تصرف‏‌کنندگان/ بیانیه اعظم طالقانی در حمایت از آقای منتظری

تحویل حسینیه و دفتر آقاى منتظرى به سپاه از سوى تصرف‏‌کنندگان/ بیانیه اعظم طالقانی در حمایت از آقای منتظری

دوشنبه ۳ آذر ۱۳۷۶/  ۲۳ رجب ۱۴۱۸ / ۲۴ نوامبر ۱۹۹۷   در گزارش‌ها، فشار جدید آمریکا بر عراق براى گشودن تمامى اماکن مورد درخواست بازرسان، به روى آنها که عراق هم به شدت مخالف است و آمریکا مى‌گوید ۶۳ مرکز را به اسم ریاست‏ جمهورى معرفى کرده‌اند و اجازه ورود نمى‌دهند. ضمناً اتهام داشتن

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات