مصائب شیرین خبرنگاری
اعظم حمیدپور

مصائب شیرین خبرنگاری

در بسیاری مواقع حتی نمی‌دانید خبر و موضوعی که روی آن کار می‌کنید، ممکن است بعدها (تحت شرایطی) به موضوعی ممنوعه تبدیل شود

جهاد تبیین و نقش روابط عمومی سازمان ها

جهاد تبیین و نقش روابط عمومی سازمان ها

هر سازمان و دستگاه به منظور انعکاس عملکردهای خود به جامعه هدف نیازمند ایجاد ارتباط با مخاطبین خود است که وظیفه این مهم توسط روابط عمومی آن مجموعه صورت می پذیرد.   از قدیم تاکنون به موازات پیشرفت ابزارهای ارتباطی، نوع تعاملات و ارتباط های برون سازمانی با مخاطبین شکل های مختلف و متنوع و

مداد مشکی

کسب‌وکار
تبلیغات